is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALBERT HALLER.

117

onbekwaam zyn. Haller klaagde ondertusfehen nooit over tlat ongelyk, maar aanhoudende met nuttig te zyn, volbragt hy de pligten eens vroomen Burgers, welke bellaan , in 't aanwenden van zyne uiterfte poogingen tot bevordering des algemeenen we-lzyns, en zich niet ontllagen te gelooven van de pligten der rechtvaardigheid, om dat men zeer onbillyk wordt behandeld.

De uitmuntendheid der talenten van den Heer Haller in veelexhande Weetenfchappen wordt door niemand in twyffël getrokken ; hoewel hy derhalven oneindig veel en ras gefchreeven heeft, moet hy echter zorgvuldig onderfcheiden worden van die fchryfzieke geesten, aan Duitschland in 't byzonder eigen, die niets weeten voort te brengen dan een mengelklomp van Leerlïelzcls en gedooleu kundigheeden, gedekt met het vernis van een' vloeyenden ftyl, welke, door de dwaalingen te vermeerderen en voort te planten , den aanwas der nuttige kundigheeden geweldig vertraagen.

Het leven van Haller is ongemeen werkzaam geweest, en in eene geduurige beezigheid om zo veel werken te fchryven. Het leezen der nieuwe boeken, hem van alle kanten gezonden, was zyne eenigfte uitfpanning. Hy Hiep in zyne boekkamer, en verliet dezelve zomwylen niet geduurende eenige maanden. Hy hield daar altoos zyne maaltyden, en wanneer hy in dezelve zyne Familie ten eeten Onthaalde, vereenigde hy die twee voorwerpen by elkander, die hem het waardigst waren.

Aangaande zyne werkzaamheid kunnen wy niet nalaaten 't volgend proefltuk by te brengen. Een korten tyd na zyne te rug komst van Gottingen te Bern, had hy het ongeluk van de Raadshuis trap te vallen, enzyneurechter arm te breeken, welke ramp aan een' be-» II 3 kwaa-