Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 REDEVOERING.

hoeft zij voor vele anderen te wijken in behageJijke en met de natuur der zake overëenllemmende verfcheidenheid van woordvoeging, gelijk de fchriften der boven gemelde bevorderaars van den bloei onzer letterkunde overvloedig bewijzen. — £00 meenen wij dan alles uit dan weg geruimd te hebben, 't welk zoo uit de geaardheid onzer natie, als de gefleldheid van onze moederfprake. met eenigen fchijn zou kunnen aangevoerd wor^ den, om het nut eencr inrichting te verdonkeren , welke de aankweking der verhevenfte van alle kunfien ten doelwit heeft. —

Luttel voordeels echter zou men zich daarvan beloven mogen, ware niet in ons Vaderland een veld geopend, waarop de welfprekendheid hare werkingen met vrucht en luister kunne ten toon fpreiden. —» Immers zal deze heerlijke begaafdheid geheel in. de duisternis begraven blijven onder een volk, bij 't welk geene in'leliingen plaats grijpen, gefchikt om dezelve aan het licht te brengen. —> Dan verre is het er af, mijne Toehoorders, dat.

zulks

Sluiten