is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«o BRIEVEN aaneen

fchaft de noodige kragten, om hunnen ftaat te veranderen, zoo veel hen nodig is om alle indruk voor te koomen: hier in beftaan alle de veranderingen, die in de lighaamen gebeuren: alles is daar lydende in, en alles gebeurt daar noodzaakelyk in, en overeenkomftig met de wetten van bewceging. Daar is in de lighaamen nog begrip, nog wil, nog vryheid; dit zyn de uitfteekende hoedanigheden der geeften, terwyl de lighaamen daar zelvs niet vatbaar voor zyn.

Het is ook van de geeften, dat, inde lighaamelyke waereld, de voornaamfte gebeurtenisfen, en de fraaye daaden hunnen oorfprong trekken; het geene gefchiet door de daad en den invloed; die de zielen der menfchen op hunne lighaamen hebben: en deze magt, welke ydere ziel op zyn lighaam heeft, zou niet anders kunnen aangezien worden, dan als een gaavc van God, die deze verwonderenswaardige band tusfchen de zielen en dc lighaamen vastgefteld heeft,en vermits myn ziel zig bevindt in zoodanig een verband met een zeker deeltje van myn lighaam, in de hersfenen verborgen, zoo kan ik zeggen, dat de zetel van myn ziel ter zeiver plaatfe is, fchoon eigentlyk gefprooken, myn ziel nergens beftaat, en

geen