is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE P RIN CES. 7$,

de vaste Sterren afgebeeld zyn, cn dat men ook Hemel-Kaarten heeft, even gelyk de Land-Kaarten, waar op de vaste Sterren, die zig in zeker gedeelte van den Hemel bevinden, zyn afgebeeld. Wanneer men dan een Hemel-Kaart neemt, waar op die vaste Sterren, in welkers nabuurfchap de Maan is, zyn uitgedrukt, zal het gemakkelyk zyn, de waare plaats, alwaar de Maan zig bevindt, aan te tekenen; en myn Horologie, dat ik daar wel gefteld heb, naa den middag aldaar waargenoomen te hebben, zal my den tyd dezer waarneeming aanwyzen, Vervolgens bereekene ik, door de kenisfe der beweeging van de Maan, ten opzichte van Berlyn, hoe laat de Maan daar op dezelvde plaats van den hemel, alwaar ik haar gezien heb, heeft moeten fchynen: indien de waargenome tyd volmaakt over een komt met den tyd van Berlyn, zoo zal dat een teeken zyn, dat de plaats , alwaar ik ben, net onder de Meridiaan van Berlyn is, en dat by gevolg de lengte dezelvde is: maar zoo de tyd van myne waarneeming met die van Berlyn verfchilt, zal dit verfchil my aantoonen het verfchil, dat er is tusfchen de Meridiaanen; en tellende voor elk uur 15 graaden tyds, zal ik opmaaken hoeveel

de