Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SÖ SESCHR.YVING DER

bouwen gedaan te hebben , dan het flot Bulgerflein zoo dat het eerfte gebouw aan de Noordzyde van de Hoogftraat, was verplaatst, daar nu de Franfche Kerk ftaat, van waar men aan de tVeste-Wageftraat komt, die toende/F^^heette, welke,na dat deDe/ftfe Vaart gegraaven was, doorgegaan zal hebben tot aan dtDelfftcheVoon, agter welker huizen de Stads Vest aan de Westzyde zal hebben geweest. De daar aan volgende Straat noemt men het Spuy, naar de Sluis, die daar onder doorloopt, en het Spuy genaamd is. Over deeze Sluis was eerst een Home Brug, van de Hoogftraat af tot aan haar einde gelegd, die in het jaar iS96 vernieuwd is als wanneer over de Sluis een Steen Verwulf wierd gemaakt, en over deeze Brug een breede geplaveide Straat wierd gelegd. Dit Spuy en het Sluisje onder de Raambrug, die over de Delffche Vaart legt, zyn beide in de jaaren 1657 en i76a van beddingen, deuren en flagbalken geheel ver. n.euwd, en in het jaar I?67 is omtrent de helft van deeze Straat over het Spuy opgebrooken en de daar ouderleggende Zoldering zoo verre vernieuwd en weder gedraaf. Tusfen de Delffche ywt ejJ de Westvest, waren verfcheiden Laakenbereiders Raamen, waar tusfen een Gragt liep, van 14 voeten dïepte, en voor die raamen Itond een Poort om dezelve af te fluiten, ter plaatze daar nu de' Raambrug legt, die daar den naam van draagt. Alle deeze raamen wierdén in het jaar 1593 geheel

Sluiten