is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving der stad Rotterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING DER

den koomen kan, in aanmerking neemt, en liet voordeel en gemak , daar uit fpruitende , gade flaat, zal men reeden vinden om te befluiten, dat deeze Stad, beter dan eenige Stad in Holland, tot den buiten-en binnelandfchen koophandel is geleegen ; en als men de frisfch.e lugt, en de twee maal daagfche ververfing van zoet water, die men in de Stad heeft, aanmerkt, en daar by de aangenaamheid van het geboomte, dat langs alle de havens, geen uitgezonderd, geplant is, beneyens zoo veel heerlyke gebouwen, die men byna de geheele Stad door vindt, zal men genoodzaakt zyn te befluiten, dat deeze Stad voor geen andre Steeden in Holland in aangenaamheid behoeft te wyken. De reeden , waarom deeze vergrootingen zoo weinige Jaaren na malkander, ondernoomen zyn, is voornamentlyk geweest, om de Scheepen binnen de Stad, zo voor allen vyandelyken aanval van buiten, als voor gevaar van Stormen, met meer zeekerheid als in de Maas te bergen, en geenzints uit gebrek aan ruimte, voor de inwooners, dewyl de Stad in dien tyd nog zeer weinig betimmerd was, gelyk uit het volgende blykt.

In het Jaar 1584, ftond aan de Noordzyde van de Nieuwe Haven , niet meer dan een Pakhuis; verder waren daar onbetimmerde Erven en Tuinen. Van de Moolejlraat tot aan het Oostëinde van die Haven, liep een Sloot voor dezelve, die naderhand gedempt is., en de yoorgeevels van die Huizen ,