is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving der stad Rotterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIS BESCHRYVING DER

dien tyd zitting in dat Collegie hebbende; zynde de eerfte Predicatie in de Nieuwe Kerk gedaan op den 20. October van het Jaar i6ó> door D: Jacob Brown.

9. De LuTHERSCHE K E R K.

Na dat de oefening van den Roomfchen Godsdiensten het jaar 1572, geheel verboden was hier te oeffenen, wierd het getal der Luthersgczinden dagelyks grooter in deeze Stad; 't welk de Opperhoofden van die Gemeente deed befluiten, voor hen eene Kerk te bouwen, in bet jaar 1608, tusfchen de Heereflraat en de Vest, 't geen de Heeren van de Regeering als ongemerkt lieten voortgaan, tot dat de Kerk voltooid was; maar, om toen te toonen, dat zy niet begeerden toe te laaten , dat zich iemand zou aanmatigen in haare Stad, zonder hun vergunning, eene Kerk te bouwen, bevalen zy hen, deeze Kerk tot den grond toe weder aftebreeken , om dat ze dezelve, zonder daar vryheid toe vèrzogt en verkreegen te hebben, hadden gebouwd. De Lutherfchen hier door geleerd hebbende, de Overheid behoorlyke onderdanigheid te bewyzen, kwamen eenige hunner Opperhoofden, op eene betamelyke wyze, aan de Heeren der Regcering de vryheid verzoeken, om voor hunne Gemeente eene Kerk te mogen bouwen, het welk hen niet alleen gunftig wierd toegeftaan; maar eene plaats

wierd