is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenisse van de vyanden van den christelyken godsdienst uit deszelfs voorlezingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christelyken Godsdienst. 69

leven van Plotikus en Pythagoras, en wel met dit oogmerk befchreven, omaante toonen, dat er ' ook onder de Heidenen geweest zouden zyn, die wonderen deeden , om daar door het bewys vanden Chriftelyken Godsdienst, die zich op de wonderwerken grond , te ontzenuwen. Uit deze Fragmenten van Porphyrius ziet men, dat hy een zeer bygelovig en zwartgallig man geweest is, die zich op verfchyningen van geesten beroemde, en zich zeiven het leven wilde benemen, indien hem zyne Vrienden niet met geweld daar van hadden terug gehouden. Hy bezat veel Wysgeerte, en was een fterke bovennatuurkundige, maar in veele ftukken heeft hy geen grooter kennis dan de gemeende Heiden. Hy is derhalven niet de Held van het Ongeloof, waar voor de Christenen te vreezen zouden hebben, alfchoon ook zyne fchriften nog overig waren.

Philostratus , een Lemniér, was in dezelfde eeuw als een groot Redenaar by de Keizerin Julia Gemalin van Severus zeer bemind. Hy vergoodde op last van haar,, Apollonius van Tyana, eenen van de voorige Wysgeeren der Pythagorifche Seóte, van welke wy zo-.aanftonds meer zullen fpreken, en befchreef deszelfs leven, of verdichte veel meer als een gehuurde Redenaar de alleronwaarfchynlykfte onwaarheden daar toe. Hy behoort tot de vyanden van den Chriftelyken Godsdienst, dewyl hy,om de daaden van den Heiland der wereld te verkleinen , het leven van Apollonius fchreef, en hem E 3 ge-