is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenisse van de vyanden van den christelyken godsdienst uit deszelfs voorlezingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 Gefchiedenis van de Vyanden

Jooden en de vruchtbaarheid van hun Land valséfi is. Hy gaat zoo ver, dat hy voorgeeft, dat Moses een Pantheïst geweest is. Nog een ander Gefchrift waar in hy den Godsdienst beftryd, is zyn Naza. renus, waar in hy zoekt te bewyzen, dat de Godsdienst van Christus is verloren geraakt. Christus had eenen dubbelden Godsdienst gepredikt, eenen voor de Jooden, eenen anderen voor de Heidenen. De Jooden hadden by de gewoonte hunner Vaderen moeten blyven, alfchoon zy ook Christenen geworden waren. Maar den Heidenen had hy veroorloofd, om de Wet van Moses aan een zyde te .zetten. Door een voorgewend Euangelium van Barnabas , zoo als er onder de Muhamedanen omzwerft, zocht hy de Schriften van het Euangelium twyfelachtig en verdacht temaken (*% Evendaar heen is zyn Gefchrift Tetradymus gericht, hetwelk yier (lukken vervat r) dat de Wolk- en Vuurkolom een natuurlyk vuur, het welk Moses in een vat gedragen heeft, geweest is. 2) Dat Christus

deunbheMP0,St rySeeSteD Zyn g6Weest' e* dubbelde leerwyze gehad hebben , eene voor het

gemeene Volk, welke in den By bel ftaat, eene andere voor wyzer en fcherpzinniger lieden, dit is de aatuurlyke Godsdienst. 3) Dat de beklaaglyke Moord

C*) Dit heeft hy reeds in zynen dmyntor Uptóeü, « g-acht den Ka^ van het N. T. zyn gezag te oZ