Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$%b Gefchiedenis vmi de Vyanden

het geen men zich van het Naturalismus en Atheïsmus ongereimds, waanwys en fchriklyks te binnen kan brengen, voorgedragen heeft. La Mettrie was een Franschman van geboorte, en een Geneesheer. Hy was oneindig wellustig, en daar kwam zyn haat tegen den Godsdienst uit voort, die aan zyne ongeregeldheid paaien wilde zetten. In Vrankryk leide hy reeds een los leven, en werd deswegens gebannen. Hy begaf zich by deFranfche Armee aan den Ryn, en KoNTinam hem aan. Dan hy verleide de jonge Officieren tot de grootfte fchenddaaden. Men zegt, dat hy daarom zou heb. ben moeten hangen: Dit ontkent hy juist niet, veelmeerbelyd hy, dat hy naby geweest is, maar dat hy nog ter regter tyd ontvlucht is. Hy gkig naar Holland en fchreef zyn Boek VHomme machine. De Voorzitter van het Genootfchap der Wetenfchappen in Berlin prees hem, dewyl hy arm en zyn Landsgenoot was, aan zyne Majefteit, den Koning van Pruisfen aan; en La Mettrie werd tot Medelid van de Koninglyke Maatfchappy der Wetenfchappen, en, gelykmen zegt, tot Pralector van den Koning benoemd. Deeze Man at zich dood, hy gebruikte van eenePasty zoo onmaatig, dat hy kort daar op flikte. Hy fchryft alles aan een blind noodlot [toe, en daarom is hy volgends zyne eigene grondleer om her lf>vpn ™t

mensch is niets, danflof, dan een bloot werklui* eene enkele plant, die zoo wast, als het haare in! richting (Qrganifatie) noodzaakelyk maakt ; De

yer-

Sluiten