Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christelyken Godsdienst. 231

yèrfchillende gemoedsaart der menfchen ontftaat van de menigte der fappen in het Ligchaam. De Ziel is gelyk het Ligchaam aan de Scorbut en de Pest onderhevig. De Natuurwet is eene geboorte van de verbeeldingskracht. Met den dood is alles gedaan. Deugd en Ondeugd zyn ydele klanken. Geweten , God, Oordeel, zyn fchimmen, die

geenen verftandigen doen fchrikken. Zyne

Schriften zyn dus ongemeen ergerlyk. Die verftand heeft, zal niet ligt verleid worden. Maar hy fchryft aangenaam en aartig. Doch men ziet, dat hy noch in de Wysgeerte noch Zedekunde eenen goeden grond gelegd heeft. Zoo wel de Wysgeeren als Geneeskundigen hebben hem over de 100 fouten aangewezen. Het ergfte Boek is zyn Boek de la vie heureufe. Het is zoo opgefteld, dat onöplettenden zeer ligt tot wellust verleid kunnen worden. Het moet eigenlyk alleen eene vertaaling van Seneca de vita beata zyn, dan het is niets minder dan dit. Zyne hoofdftelling daar in is deeze : De wellust is het hoogfte goed. Hy vermaant allen grooten, dat zy zich geen voorftel van God en de Zielen moeten maken, en daar by zegt hy duidelyk, dat hy geenen God dan de wellust, en de grooten, die hem geld geven, en geenen anderen Duivel dan den Scherpregter erkent. Dit was zyn principium bonum en malum. Eene andere wereld dan deeze gelooft hy niet. Dit Gefchrift heeft hy aan alle Grooten gezonden , om geld te krygen. Zommige hebben hem wat gegeP 4 ven,

Sluiten