Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348 Gefchiedenis van de Vyanden

Franfchen is buiten twyfel Voltaire, maar van wien wy beneden breedvoeriger zullen fpreken.

Mademoifelle Ruben, eene beroemde Deïstifche Vrouw te Lyon, overtreft alle de kleineFranfche en Hollandfche Helden in fcherpzinnigheid, daarom plaatzen wy haar het eerst. Haare Voorouders waren uit Zmtferiand en hadden zich als Kooplieden in Vrankryk nedergezet. Zy zelve leefde in Lyon en was eene Dame, die veel geld had. Zy voerde een ftrikte levenswyze, en was uiterlylc der Roomsch-Katholyke Kerk toegedaan, maar daar by had zy haren byzonderen Godsdienst. Zy hield Collegia pietatis en was een Piëtiste en Deïste te gelyk, hoe weinig zich beide ook met eikanderen fchynen te verdragen. Zy ftierf zelfs gelyk de Roomsch-Katholyken zeggen in Odore SanStitatis, den i3den January 1753. jn het 58 jaar van haren Ouderdom. Zoo aanftonds na haren dood liep het Volk naa haare woning , en fneden ftukken van haare kleding , om die tot Heilige Reliquien te maken.

Deeze Mademoifelle Hueert is de opftelfter der volgende Schriften.

Lettres fur l'Etat des ames feparées des corps en van het Boek le monde fou preferé au monde fage In dit laatfte Gefchrift wfzy bewyzen, dat die genen, die niet weten televen, verftandiger zyn, dan die, welke zichnaar deZeden der wereld fchikken. In betrekking tot de Zedeleer is zy zeer fcherp. Zy ftelt de Verlochening en de Menfchen-

lief-

Sluiten