is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenisse van de vyanden van den christelyken godsdienst uit deszelfs voorlezingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christelyken Godsdienst. 439

voor eerst eenige algemeene aanmerkingen vooronderftellen, die fteeds in acht moeten genomen worden; zy betreffen 1) het onderfcheid der Jooden, 2) den grond van den haat derzelven tegen den Godsdienst.

Alle Jooden zyn niet van eene zoort, men kan dus niet op gelyke wyze met allen ftryden. De Jooden verdeelen zich in Rabbaniten en Karaïten of Kareërs. By ons in Duitschland zyn meerendeels Rabbaniten, in Polen en Turkyen integendeel Kareërs. De eerfte vervolgen de laatfte. De Rabbaniten hebben eene dubbelde Wet, eene gefchrevene, of de Thora, en eene ongefchrevene, of de Overleveringen. Zy verklaaren de Wet van Moses Leenfpreukig , en nemen eenen letterlyken zin in dezelve aan. Men behoeft alleen de Leerredenen in te zien, welke in Amfterdam gedrukt worden, om zich daar van te overtuigen ; daar uit ziet men hunne wyze van Allegorifeeren. Dit is een alöud gevoelen, dat ook onder de Christenen tot op den tyd der Hervorming veel goedkeuring gevonden heeft.

De Kareërs nemen integendeel alleen het Wetboek aan, en willen van eene ongefchrevene Wet niets weten. Zy verwerpen dus den Talmud. Zy geven ook aan de Schrift, maar éénen, te weten den letterlyken zin. Men ziet hier uit, dat de Kareërs redelyker zyn , dan de Rabbaniten. Maar met deeze Karaïten hebben wy weinig te doen. Al het geene wy van hun weten, heeft E e 4 Wolf