Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22o Over de Verbetering

proefneemingen onvolledig geweest zyn 3 zy zouden flechts hebben kunnen dienen tot verbetering van de kudden met fyne wol; dit is het kleinfte gedeelte van die geene , die in Frankryk gevonden worden. My voprgefteld hebbende , om voor alle te werken , zelfs voor die geene , welke meer hair dan wol hebben , befloot ik, om , door de paaring, de meest verfchillende rasfen te vermengen; by voorbeeld, de rasfen met fyne wol met rasfen, die grove wol en grof hair hadden. Ik heb gedagt, te kunnen hoopen dat ik, door deeze vermengingen, de middelen zou vin, den, om allerlei wol in Frankryk te verbeteren, en daar van overtuigende blyken te geeven: deeze gistingen zyn door myne proeven bevestigd geworden

\lk begon dezelve in 1767, met alle de nodige voorzorgen, om haar meer zekerheid en naauwkeurigheid te geeven. Men moest verzekerd zyn van eene foort van wettigheid in de voortbrenging van de paaringen, die ik, voor myne proeven , zoude laaten doen ;. hoewel men genoodzaakt was , om verfcheiden rammen te gebruiken in de vermenging van verfchillende rasfen, was het nodig, dat rrjen den vader van het lam met zoo veel zekerheid kon kennen, als demoeder. Die voorwerp vereischtte veel oplettendheid , voornamentlyk in hunnen fpeel- tyd, en een geduu-.

Sluiten