Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PSALM. XXII. 27,-32. 5c7

fchied is ; en die Godsdienfiige maatfehappij duurt heden ten dage nog, cn rust op eene onwrikbaare rots, zo dat de poorten der helle dezelve niet kunnen overweldigen.

32. De wijze waarop , en de middelen waardoor, dit Koningrijk van God , het rijk van den Mesfias zoude worden uitgebreid, en die Gemeente geves. tigd, wijst de Propheet eindelijk aan in het laatfie vers van zijnen Pfalm; Zij zullen aankoomen (s) , en zijne geregtigbeid verkondigen den volke, dat

geboren wordt. . — Zij zullen aankoomen en

verkondigen, wil eenvouwigiijk niet anders zeggen, dan aij zullen koomen verkondigen; van welk gebruik der fpreekwijze ook andere voorbeelden in de Schriftuure voorkoomen Q ); of ook wel, zij zullen voortgaen met te verkondigen, zij zullen hunne predikinge al verder en verder voortzetten. En dit ziet duidelijk op de verkondiginge van de leere des Euangeliüms door de Apostelen in de eerfie plaatze, die met buitengemeenen last daartoe gezonden waaren, cn de voornaamfte deelen van den toen bekenden aardbodem ten dien einde doorreisden ; en naderhand door .andere Euangelisten en Leeraaren , welke het woord des Euangeliüms verkondigden. Want dat dit op een uitkoomt met Gods Geregtigbeid te verkondigen,

O) Voor 1^2* leest Bisfchop Hare NU* in het en-

kelvouwige, en hegt het met het voorgaende te zamcu; gelijk de LXX, hebben yttitü «J ï^om.^r,. (O Pf- LXXXVI. 9. Jcrcm. VIII. j6.

Sluiten