Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5qS " LEERREDEN

gen, daarover valt bij mij geen twijffel. Het woord Geregtigbeid in liet algemeen, heeft in het Hebreeuwsch niet alleen de betekenis van die zedelijke Deugd, welke wij daaronder gemeenlijk verftaen; Maar regte en /lijve onbuigbaarheid is de eerfte («); en daarvan wordt het ook overgebragt toteenen beftendigen ftaat van geluk en heil Dit wordt dan hier bij uftftek genomen van dien heilrijken ftaat van zaaken, waarin het menschdom door de koomst en. verlosfinge van den Mesfias zou gefield worden. In deezen zin is het woord ook niet ongewoon geweest, gelijk ik zeide, in het gebruik der Jooden ten tijde van Christus, en bij de Schrijvers des N. Testaments : Waarvan ik, om dat heq bij de uitleggers doorgaens niet wel is opgemerkt, nog eenige voorbeelden hier zal aannaaien. Dit meende zekerlijk de Heiland met deeze zijne vermaaninge tot de fchaare , (y) Zoekt eerst het Koningrijk van God en zijne Geregtigbeid. En hierop brenge ik het thuis in een ander zeggen van hem tot zijne leerlingen (z) , dat de H. Geest gekoomen zijnde de wcrehi overtuigen zoude van zonde , en van geregtigbeid , en van oordeel: Die zou bewijzen t dat Jefus de waare Mesfias, en dat Gods geregtigbeid

in-

(») Zie A. Schultens de Defect. L. Heb. % 217. &q. (-r)Pf. XCVUL 2. Denier. VI. 25. Job XXXIII, 26. jef. LVHI. 8 Pf. XXIV 6. CX1I. 9. (y) Matth. VI, 33- (O J°an- XVfc 8«

Sluiten