is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der godlijke voorzienigheid [...] in leerredenen voorgedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«20 OVER DE REGEERTNG VAN GOD

ondervinding, ftaande houden, dat de mogelijkheid der dwaaling en van het misbruik der ons toevertrouwde vermogens en krachten, in den mensch zelf Jigge, dat hij daar door dikwijls geheel onfchuldig, dikwijls op eene wijze, die zeer te- verfchoonen is, dwaalen, mistasten, zondigen kan; zo willen wij hem daarmede in geenei deele van alle fchuld en ftrafwaardigheid vrij fpreeken ; wij willen in-geenen deele ftaande houden, dat onze tegenwoordige fterke geneigdheid tot zondigen ons ondeugend beftaan, geheel of ten grootiten deele een gevolg, een uitwerkfel van die mogelijkheid van dwaalen , van die natuurlijke en noodzaakelijke bepaaldheid onzer natuur zij Wij zijn 'er ,erre van af, om zulk eene ftelling, die zo wel alle ervaarenis, ais Ook onze eï. gene gewaarwordingen tegenfpreekt, te willen verdeedigen. Wij zijn volkomen overtuigd dat de grootheid en de menigte der zonden' en de veelvuldige daaruit voordfpruitende ellende van ons gedacht, meerendeels alleen aan onze eigen fchuld moet toegefchreeven worden, en wij zullen nu met uiieden de gronden, op weiken deze waarheid rust, wat naauwkeuriger befchouwen.

Het