is toegevoegd aan uw favorieten.

De Theodicée van Paulus, of De rechtvaardigheid Gods [...] aangetoond [...] in eenige aanmerkingen op deszelfs Brief aan de Romeinen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ixvi VOORRÉD E

tend te doen voorkomen: b. v. wanneer hij bl. 124. zegt, dat de H. Geest ons leert, welke de beste leezing zij uit de Varianten) of verfchillende leezingen, die men in onderfcbeidene affchriften van des Heeren woord aantreft; zoo zal dit in den eerften opflag vreemd voorkomen, vooral, wanneer mn het ziet voortgevloeid uit de pen, niet van een fanatiek of dweeperig mensch, maar van een Christen-philofooph, als de Heer van der Kemp: doch hoe veel van dat vreemde of harde gaat er terftond uit weg, indien men den zin zoo begrijpt, dat bij verfchillende leezingen, die in zaaken van belang voor ons eenige ftrijdigheid zouden bevatten, Gods Geest iemand, die het om waarheid te doen is, en bij het in 'c werk ftellen van zijne redelijke vermogens, in het vergelijken van die verfchillende leezingen, en onderfcheidene Schriftuurpjaatfen, met elkanderen, God ootmoedig om de noodige verlichting bidt, ook niet zal verlegen haten , maar hem met genoegzame overreding in de waarheid leiden. — In zulk een zin, zal zich welligt niemand aan deze of derge, Hjke uitdrukking ftooten. In een anderen kan hij ze niet wel gemeend hebben, als men de wijze in aanmerking neemt, op welke hij hier en daar de verfchillende leezingen be.

oor-