is toegevoegd aan je favorieten.

Over den brief van Paulus, aan de Philippensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158 P II I L I P P: UI. vs. 9.

geregtigheid en fterkte is — neemt een voorbeeld van nederigheid aan den Apostel.

Is het dan, dat gij waarlijk eenige vorderingen maakt; vindt gij een overgegeven hart aan den Heere ; zijt gij in arbeid en in lijden om de zaak van Christus overvloediger dan anderen ; merkt dit wel aan als bewijzen van uw geloof, als een vrugt des Geests, maar laat het nooit zig indringen onder de gronden van uwe regtvaardigheid voor God; laat als dan uwe ziel zig dies te meer in diepe verootmoediging buigen voor uwen God , die in zulk een onwaardig vat zoo veel heeft willen werken , op dat zijne genade door uwe geringheid en zwakheid te heerlijker doorfchijne : dankt er God voor, dat Hij 't begonnen werk in u wil voordzetten, op dat gij, die in u zeiven niets zijt, worden zoudt tot prijs van zijne genade.

Maar mogelijk komt dit beftuur vóór de minften te ftade; de meesten uwer klagen veel eer over onvrugtbaarheid , en de reden daarvan is, dat gij in uw daaglijks beftaan te ver van deze waarheid af zijt. — Tracht toch doortedringen tot Christus en nabij Hem te blijven; in Hem alleen vermoogt gij alles, en zonder Hem kunt gij niets doen ; gelijk een rank, die van de Wijnftok afgezonderd, zijne fappen moet verliezen en verdorren. Blijft dan toch in eene geduurige verlogening van u zeiven, op dat gij met Christus te nader vereenigd moogt blijven.

De