is toegevoegd aan je favorieten.

Over den brief van Paulus, aan de Philippensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X60 P H I L I P P: DJ. vs. 9.

Wat kunt gij hooger wenfchen ! zegt dan, toont dan met uwe daden, dat gij waarlijk alle dingen fchade rekent om de uitnemendheid der kennisfe van Jefus Christus uwen Heer. — Wat fchade gij ook lijden moogt, deze winst zal alles oneindig vergoeden, deze winst zal u nooir' ontgaan.

o Hoe veilig kunt gij op dezen grondfiag bouwen ; hoe vast ftaat uw huis op dezen rotsfteen. Dit zij dan uw troost in leven en in fterven; en zoo dikwils u bekommeringen aanvallen , wanneer u de dood, of doodsvreeze overvalt; zoo dikwijls u afgevraagd wordt, welke uwe gronden zijn waarop gij de eewigheid zult inftappen , en de zaligheid verwagt, zoo houdt vast aan dezen grondfiag , en laat dit uw andwoord zijn: in Hem gevonden te worden, niet hebbende mijne regtvaardigheid die uit de Wet is, maar de regtvaardigheid die door 't geloof in Christus is ; dan zult gij te dien dage ook bij bevinding kunnen zeggen, ziet deze is onze God, wij hebben Hem verwagt, en Hij zal ons zalig maken ; deze is de Heere , wij hebben Hem verwagt, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijne zaligheid. Amen.

Laat