Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

É*4 P H I L I P P. IV: vS. 2I_23.

praktikaale Godgeleerdheid bekend is onder de benoeming van de gemeinfehap der heiligen.

Het groeten is een bijzonder deel van de gemeinfehap der heiligen. Ik wil zeegen, dat bet zelve meet worden befchouwd", als een van die bijzondere pligten, in welker betragtine ae oeffening van de gemeinfehap der heihgea beftaat.

Het groeten heeft de naaste betrekkin- tot de oeffening van de gemeinfehap der heiligen, zoo als die gefchiedtdoor liefde-bezoeken en liefdeverkeeringen. Evenwel is het zelve van die bei de werkzaamheden onderfcheiden. Wij kun nen iemand groeten, zonder denzelven te bezoe *'n; gelijk plaats heeft, wanneer men kmand groet door middel van brieven, of bij gele genheid van toevallige ontmoetingen. Zoo kan men ook iemand in liefde bezoeken, 20nder denzei ven te groeten; gelijk b. v. plaats heeft in geval van zwaare krankheden, waardoor de perzoo. Den ene men bezoekt, voor de ontvangst van zulke phgtplegingen onvatbaar, zijn. De liefde kezoeken, die men bij zijnen Mede - Christenen «legt, behooren tot de middelen, waar vati men zieh bedient, om door broederlijke liefde, grieten de gemeinfehap met denzelven te oeffe nen Gelijk het groeten onderfcheiden is van hefde-bezoeken, zoo ook van liefde. verkeerirgen Aar. het liefde-verkeer met iemand is het groeten w oe-nzeiven onaffeheidbaar verbonden,

-Ppcji

Sluiten