Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 %

Waarheden en leugens, aan de Waereld op te disfchen, in de Voorrede van eene Predicatie, die door u, m dat Jaar, o'oer de Ferraadery van ?«das wierd in,'t Licht gegeeven, en waarin ik de rol van den Jongen en u raadpleegden Theophi-

lus moed fpeelen Wylen de Wel Eerw. Heer

mmm, toen noch Predicant te Utrecht, by my t* Woerden zynde, bewonderde uw zonderling.7hema, en nam myn Exemplar dezer Predicat.e mede, dat waarfchynlyk wel in desfelfs nagelaate B.bliotheecq zal gevonden zyn.

Zederd dien tyd, heb ,k my alle moeite gegeeven, om uwe Wiendfchap te verkrygen, en het i, u, Myn Heer! het beft bekend, wllke opofferingen ik voor U heb gedaan , hoe genegen ,k ten allen tyde was om u te dienen, en dat d,kvv.ls, de weinige dagen, die my, om van myn zwaar Amt eenigzins te ruften, wierden vergund, aan u wierden overgeleverd. En hoewel * my wel eens van het prediken in den Haas zo2E te verontfchuldigen , dewyl ik geen Boeken ofVoorraad by my had, liet ik my nochtans door u, onder de verzekering, dat de Toehoorders der Haagjcbe Gemeente, geene Koppen, maar (legt, Potten waren, om aan uwe begeerte te voldoen , overhaalen. '

Behaiven dat ik nimmer van U eenigen Wederdienft of iets dat my overtuigde, dat uw Hart dankbaarheid konde gevoelen, heb ontfan-en zag ik my altoos door u onverfchillig behandeld,'

(zeker-

Sluiten