is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe [...] in eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,-5 LEERREDEN

dorre aarde opgefcbooten. Van de fmaadheden é hoon en onheilen, die den Mesfias zouden overkooraen, die hier zo fterk worden uitgedrukt , vinden wij geen minder treffend afbeeldzel in den XXIIften Pfalm; Daar deeze doorlugtige perfonagie dus fpreekende voorkoomt, (dj Ik hen een worm, en geen man, een fmaad van menfehen, en veragt van den volke : Alle, die mij zien, befpotten mij,

zij fïeeken de lip uit, zij fchuddendenkop. -

(e) /* ben mtgeflort ah water , en alle mijne heenderen hebben zig van een gefcheiden; mijn hart is als wascb, het is gefmolten in het midden mijns tngewands : Mijne kragt is verdroogd als esnpotfcherf ; mijne tong kleeft aanmijngehemelte,gijlegt mij in bet flof des doods : enz. En dat de Mesfias weinig ingang en geloof zou vinden, dat hij zelf veel wederftand ontmoeten zoude, inzonderheid bij de grooten en aanzienlijken der wereld, die des Heeren arm en kragt in de opregtinge van zijn Koningrijk niet erkennen zouden, bleek ook uit den Ilden Pfalm, De Koningen der aarde feilen zig op , en 'deVorjlen beraadflagen te zamen, tegen den Heere en tegen zijnen Gezalfden, zeggende, Laai ons hunne banden verfchearen, en hunne touwen van ons werpen. Dus wordt 'er dan niets gevonden in deeze befchrijvinge van Jefaias aangaende het lijden en de wederwaardigheden , den geringen en verdrukten ftaat vari

dee-

(rf) Vs. 7. env. (O Vs< J5*