is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe [...] in eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cv er JES. LV. 1-7. 44^

hier aangeboden om te koopen, zonder geld, en zonder prijs. Waardoor te kennen wordt gegeven, dat dezelve aan den heilbegeerigen mensch uit loutere Genade van den Allerhoogften gefchonken zouden worden, zonder dat men aan denzelven iets kon of behoefde toe te brengen, waardoor men dezelve naar ftrikt regt, of met eenen evenredigen prijs verdienen en betaalen konde; en dat ook de armen zo wel als de rijken derzelver deelagtig konden worden, zo denzelven boven deeze daarin zelf geen voorregt gebeuren zou mogen. —— Die dus dor/lig, met eene waare begeerte deeze geestlijke voordeelen bij de opperfte Wijsheid zogten, naar derzelver ftemme luisterden, en haaren raad gehoorzaamden; denzelven wordt beloofd, dat zij hei goede zouden eeten, dat hunne ziel zig in vettigheid zou verlustigen, dat hunne ziel zou keven, een zuiver, rede» lijk, en eeuwigduurende geluk genieten: Want dit mogen wij verklaaren met de gelijkluidende belofte van onzen Heiland, dat de wateren, welke zij dus gedronken zullen hebben, in hen worden zullen eene fontein van wateren fpringende tot in het eeuwig leeven. Dit mogen wij ook befluiten uit de zamenhegtinge van dit leeven der ziele , met het eeuwig Verhond, cn de gewisfe weldaadigheden van David, waarvan in het tweede deel van onzen text gefproken wordt, en die op een toekoomenden eeuwigen leevensftaat opzigrlijk zijn : gelijk ons uit deszelfs nadere be. fchouwinge blijken zal, waartoe ik dan nu overga- 4. Dat