Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER JES. LXI. I , 2, 3.

S}9

zijn. Menigvuldige voorbeelden in de Schriftuure zijn 'er, dat het zinnebeeld van eenen groenen, weeligen, en fterken boom, den gelukkigen toeftand des menfehen uitdrukt. Bekend is dat van den Iften Pfalm , dat de godvreezende is als een boom geplant aan waterbeeken, die zijne vrugt geeft in zijnen tijd, en welks blad niet afvalt (c). Van terpentimboomen in 't bijzonder wordt getuigd, dat zij zeer oud worden, en honderden van jaaren leeven: En dus zijn dezelve dan ook wel gefchikt om de langduurige behendigheid des geluks uit te beelden (d). Dit legt zelf opgeflooten in de benaaminge van boomen der geregtigheid, van eenen regten, ftijven, en onbuigzaamen (e) ftam en ftand: Welk woord ook op zig zelf, een vasten en onbeweegelijken gelukftaat te kennen geeft; fchoon deszelfs gemeenst gebruik zij van zedelijke regtheid, eerelijkheid, en onbezweeken' deugd. En dus zou men dit ook kunnen neemen voor boomen , die veel vrugten der geregtigheid draagen, menfehen, die zig geduuriglijk in de oeffe«

ninge

W%vp) , en de Vuig. fortes. De Syrifche, rammen; uit woorden, die in fchrift, fpellinge en klank alle veel overeenkoomst hebben. Dog onze overzettinge past ongetwijffeld best bij het volgende.

(O Vers 3. Jerem.XVlI. 8. (dj Vergel.Jef.II. 13.

(e) Deeze is naamelijk de oorfpronglijke betekenis des woords Zie A. Schultens de Defect. L. H.

g. 21?, &c.

Kk 4

Sluiten