Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5ao LEERREDEN

ninge van goede werken bezig houden: Trouwens mets beiet ons , deeze beide denkbeelden hier bij eikanderen te voegen. Men zou ze eene plantinge des Heeren noemen (ƒ) , in dat zelve zinnebeeld voongaende ; door des Allerhoogften eigene befchikkinge zouden zij in zulken ftaat gefteld worden ; die hen daarin dan ook ongetwijffeld met zijne zorg en

hoede zoude handhaaven: . Om verheerlijkt

te worden Dit kan men of dus opvatten, dat deeze gelukkigen in hunnen ftaat gantsch heerlijk zouden geagt worden. Waarbij men heeft aan te merken, dat het woord hier voorkoomende (g), van de heerlijke kroon eens hoorns (h) bijzonderlijk gebezigd wordt. Of men kan het ook met onze overzetters dus uitleggen, dat de Heere door deeze boomen te planten zigzelven zou verheerlijken; dat hij door het aangebragt heil de eere cn heerlijkheid van zijnen heiligen naam, van zijne hoogwaardigfte volmaaktheden glansrijk zou doen uitfehitteren.

II. iNa deeze letterlijke verklaaringe van onze textwoorden, hebben wij nu in overweeginge te neemen, welke de doorlugtige Propheet zij, die hier fpreekende voorkoomt, of jfe/aias zelve, of de Mesfias, de Heere Christus, welken hij fpreekende invoere; -— en ook, welke die heilzaame en troostrijke bedeeh'nge

zij,

Cf) Vergelijk Jef. LX. 21. Hiervoor bl. 492. (g) ItfBnn h) m^s Jef X. 33. Ezech. XXXI. 5. env. ffUKSr). Jer. XLVIII. 17.

Sluiten