Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over JES. LXI. i, 2, 3. 523

de inhoud van deeze reden zelve dit niet onwaarfchij.

nehjk maake. > Niemand, de deeze reden

met aandagt en zonder vooroordeel nagaet, geloove ik, zal ontkennen, dat dezelve zo wel past op de heilgoederen des N. Verbonds, als op de voordeelen van Israels wederkeeringe uit Babel; indien hij niet bekenne (k), dat derzelver bijzonderheden daarop ruim zo wel pasfen. De aankondiginge van des volks verlosfinge uit de gevangenis, waarmede de Propheet hun voormaals gedreigd had, was wel eene blijde boodfchap voor Zions inwoonderen; bijzonderlijk voor de zagtmoedigen en treurigen; Want de trotze, wrevelige, en dartele floegen des Propheeten woorden in den wind: De verflagenheid kon daardoor eenigermaate verbonden en verzagt worden : Men fchijnt daartoe in den eerden opflag te moeten brengen, het uitroepen van vrijheid voor de gevangenen: Men zou die vrijlaatinge door Cyrus een tijd kunnen noe, men van Gods bijzondere goedertierenheid, terwijl dezelve Koning Gods wraak uitvoerde over de Babij. loniers : Dit moest den neerflagtigen uit hunne droefheid redden , en hun tot groote vreugde ftrekken, terwijl ze tot eepe vaste inwooninge in hun eigen land

we-

( k) Grothis zelve over Luc. IV. 18. bekent dit;qua Efaias de fe dixerat, ita direBa fuut a Deo, ut Domino Jefu excellentius convenirent. d. i. „ Hetwelk Efaias van zigzelven gezeid had, is van God zo ingerigc, dat het op den Heere Jefus uitfteekender pasfe."

Sluiten