Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HOS. £ 10, XI, 12. g

zeventig en meer jaaren een afgezonderd vólk gebleeven, als zulk een volk naar hun land zijn wedergekeerd, en daar hunnen van alle anderevolken onderfcheiden Godsdienst verfcheidene eeuwen weder geoeffend hebben; tot dat uit dit volk eene nieuwe Godsdienstige maatfchappij is opgereezen, welke over de geheele aarde ver. fpreid is, en waartoe alieileije volkeren zijn t'zamengevloeid. Het gros nogihans des Joodfchen volks heeft zig daar buiten gehouden. Waarop het door de Pvomeinen zo geheel te ondergabragt is, met verwoestinge van hun Land, Stad, en Tempel, met des volks verbanninge uit hun Vaderland, dat men deszelfs volkoomere vernielinge en uitroeijinge het waarfchijnelijkst gevolg daarvan had moeten agten. Des niettegenftaende is dit volk in weezen gebleeven; fchoon als vreemdelingen zwervende onder alle volke. ren; fchoon veelmaalen , en in veele landen elendiglijk onderdrukt en mishandeld, ontelbaar is nog heden ten dage de menigte van dit volk, na verloop van wel zeventien eeuwen hunnsr ver. drietige ballingfchap. Zeldzaame, wonderbaare gebeurtenisfen, welker gelijken men niet ligt bij eenig ander volk zal vinden! welker zonderlinge merkwaardigheid diegeenen zelf daarom ook erkennen moeten, die al niet overtuigd zijn, dat dit volk met eene bijzóndere Openbaaringe van A a God

Sluiten