is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe [...] in eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$g LEERREDEN

•wil, dat men hem de wraak overlaate tegen den geencn, die deezen Heerfcher moedwillig ongehoorzaam zijn. Welke dingen ik hier llegts met den vinger aanroere, om ons niet té lang op te houden. En deeze korte aanwijzinge •«gte ik genoeg om den oplettenden te doen bemerken, dat de geheele inhoud van dit hoofdftuk zamenftemt met ons textvers en met het voorgaende; om ons te overtuigen , dat hier van niemand anders dan-van den Mesfias wordt gefproken, als welks geestlijk Koningrijk inzon» fderheid in .het laatst gedeelte van dit hoofdftuk ;met lee-vendige verwen wordt afgemaald j hoé. danig een ftaat onder 'niemand , dan onder de ■regeeringe van den'Mesfias, verwagt kon worden, en hoedanig een van oczen Heere Christus is opgeregt, wiens Koningrijk niet van deeze wereld is, en onder welk de wapenen onzes krijgs niet vleeschlijk zijn.

IV. Aan dit 'bewijs, dus verre uit het naauw..

keurig

overéén met het Gricksch, mpxn, In het Arabisch is een fpelonk , een hol. Waarvan deeze bennaminge waarfchijnelijk ontleend is , om dat ook de oude Afgodendienaars in dusdanige holen hunne verborgene gcheimemsfen pleegden. Porph-yr. de Antro ■Nymph. cap 6. ^Kr^di A«>s. Strabo Gcogr Bib» X. p. 739. Zieooklib IX. p. 678. lib, XIV. p. 961. En dit fchijnt ook tc moeten in agt genomen worden3 Ezech. VIII. 7.