is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe [...] in eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\4.l6 LEERREDEN

merkt. - Daar nujie inhaalinge des Heeren kort voor deszelfs lijden gebeurd is, dagt ik, dat 'deeze Godfpraak thans, nu wij maar eene week of twee van de jaarlijkfche verkpndiginge van 's .Heeren lijden af zijn, op eenen welvoegelijken tijd , en niet zonder ftigtinge , van ons zou kunnen overwoogen worden. Want fchoon wij al niet zeker weeten, door welken Propheet dezelve zij voortgebragt; niemand kan egter twijffelen, of zij heeft lang voor Jefus geboorte in de gewijde fchrifien des Joodfchen volks plaatze gehad. En als dan te bewijzen is , dat alle de getekende hoedanigheden van den beloofden Koning in den Mesfias t'zamen loopen,enin den perfoon,het gedrag, en de" omftandigheden van den l leere Jefus zig vertoond hebben; dan kan ons geloof, dac deeze de waare Mesfias is, billijk verfterkt worden. Van dit bewijs zal ik dan in de eerfte plaatze mijn werk maaken. en de bijzonderheden van den text ten dien einde, zo veel nodig is,verklaaren; en het ander deel mijner redenvoeringe zal hierin beftaen, dat ik ons de redenen voor oogen houde, welke wij Christenen hebben om ons over de verzekerde koomst van den Meslias te verblijden j en ons hiertoe op te wekken, uit hoofde van de bijzonderheden, welke ten dien einde hier aan de Dogter van Zion en de Dogter van Jerufalem wierden voorgehouden. I. Bij de Heb/eeuwen wierden de volkeren, de

Steden,