is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe [...] in eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418 LEERREDEN

wordt 'er van denzeiven in deeze aankondiginge gefproken, Ziet uiv Koning zal u koomen. En wie kan hiermede dan dog anders bedoeld worden, dan Vorsr Mesfias, de uitfteekendfte aller Koningen , en die door zo menigvuldige voorfpellingen aan dit volk was toegezegd. Van deezen liet de Allerhoogfte zelve zich reeds hooren door David in den ilden Pfalm ( l) Ik dog hebbe mijnen Koning gezalfd over Zion, don berg mijner heilig' heid. En dat deeze zalvinge aan onzen Heere Jefus volbragt is, is voormaals in eene verhandelinge over die Godfpraak in het breede door mij aangetoond (»*). Dus kon dan de dogter van Zion dit niet wel van eenen anderen verftaen, wan. neer tot haar gezegd wierd, uw Koning zal », zal tot u koomen. Meermaalen heeft de Heere Christus zig vertoond te Jerufalem, \t Zion in den Tempel; en door zijne Godlijke wonderwerken doen blijken, dat hij de waare Mesfias was. Dog zo men dit met het laatfte van het vers te zamen knoopt , gelijk bekwaamlijk kan gefchieden , dat hij te Jerufalem zou koomen < rijdende op een ezel, op een veulen, een jong der ezelinnen : Dan doelt deeze voorzegginge bijzonderlijk op Jefus laatfte koomst ter dier ftede, wanneer hij openlijk als Davids Zoon en nazaat op zijnen troon wierd ingehaald, op een ezel geze. t ja tóv ai : :- 1 "■ " *■ < *)ten

(/) Vs. 6. (») D. I. bl. 235;