is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe [...] in eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ao LEERREDEN

willen onderwerpen , geftreoghjk te ftraiïen.

i Dog den volke, welke hem gehoorzaam

zijn zoude, zoude hij een Heiland Qsy bevonden worden ,eenZaligmaaker,eenVerlosfer: Eene benaaminge, die afftamt van een woord, welks eigenlijke betekenis in het oorfpronglijk is,iemamd uit benaauwdheid redden, ruimte geeven (t);en dus vervolgens in het algemeen, iemand uit gevaar en nood behouden, van eenen elendigen tot eenen gelukkigen ftaat overbrengen. Eene benaaminge, welke het werk, waartoe de Mesfias koomen zoude, en hetwelk allenthalven aan hem wordt toegefchreeven, ten vollen uitdrukte. Eene benaaminge van hetzelve grondwoord herkoomftig, waaruit zelfs de naam van Jefus is afgeleid, welke aan onzen Zaligmaaker op bevel des Engels wierd gegeven, om dat hij zijn volk zou zalig maaken van hunne zonden («), verlosfen van de flaavernij derzelver; en de onheilen welke daaraan verknogt zijn, en ftellen onder de wet der vrijheid, om hen der hoogfte gelukzaligheid deelachtig te doen

wor-

O) l'Üfo van in eenen lijdenden vorm; hetwelk ongewooner is. Jef. XLVII. lï. leest men daarvoor ^v&'io in den. gewoonen vorm. Zie H. Grot. Comm. in Matth. XIV. 2. A. Schultens Fund. L.Hebr, p. 264.

(O ZieD. E. bl. 347, 348. Cu) Matth. I. ar.