is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der godlijke voorzienigheid [...] in leerredenen voorgedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T4 ÖVBR DE GODLIJKE VOORZIENIGHEID

keven, en troost en hoop in den dood in- zij openen hem de bekoórlijkfte uitzichten in een ander, eeuwig, gelukzalig leeven, in het welk hij van trap tot trap volmaakter en zaliger zal worden, in het welk alleen zijne goederen hunne waardij behouden, en alle andere voorrechten en fchatten derzelver bezitters verlaaten; en hen aan de ellende en wanhoop overgeeven. En wie van ons zou nu nog dezen deugdzaamen wijzen als ongelukkig en ellendig beklaagen ? Wie zou, zo hij kon , niet gaarne allerlei uitwendig geluk met de waare en duurzaame gelukzaligheid van dezen Gods. en menfchenvriend verruilen ?

Leert uit dit alles , mijne aandachtige Toehoorers! voorzichtiger en bedachtzaamer in uw oordeclen en behuitcn over de wijsheid en goedheid, over de rechtmaatigheid en . billijkheid der godlijke regeering te worden. Laat het u, ook door deze tot dus verre voorgedraagen waarheden al dieper en dieper inprenten, hoe oneindig groot, en alles inhuitend dezelve zij, en hoe zwak en kortzichtig wij zijn, wij, die ons dikwijls zulke behisfende magtfpreuken óver de wijsheid van derzelver werken en wegen aanmaa-

. fcU