is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der godlijke voorzienigheid [...] in leerredenen voorgedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET OPZICHT TOT GODLOOZEN, ENZ. 103

leeven niet altijd gelukkig, de boozen en ondeugenden niet altijd ongelukkig zijn, dat noch de eerfte hier hunne verdiende belooningen, noch de andere de hun toekomende ftraffen krijgen. Naamlijk, alles wat in de waereld is, ftaat in het allernaauwst verband met elkanderen , dat, wei is waar, dikwijls voor onze oogen verborgen, doch echter aan den Schepper en Heer der waereld volkomen bekend is. Willen wij derhalven waar en naauwkeurig oordeelen over de hoedanigheid van zoo veele dingen , en ook over den aart en de wijze der menschlijke omftandigheden en lotgevallen, over derzelver recht, maatigheid of onrechtmaatigheid, dan mogen wij nimmer bij de bij zonderen ftaan blijven , maar moeten deze zoo veel ons zulks mogelijk is, in derzelver verband befchouwen met de oorzaaken, uit welken zij ontftaan zijn. Ik zeg: zoo veel als mogelijk is: want in duizende gevallen zal onze kortzichtigheid ons niet toelaaten, om die oorzaaken en dat verband zelfs te zien, en als dan zal het alzins eene zeer billijke befcheidenheid, cn waare wijsheid aan onze zijde zijn dit te erkennen, en niet daarom gegronde oorzaaken en eenen redelijken famenhang te loochenen, wijl wij dezelve nog niet zien. — Gij beklaagt u, bijvoorbeeld, over het ongeluk G 4 ™a