Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLANDS C HE PAARDEN.' 2$

zetenen zig aankanten tegen wetten, welke tot voordeel van hun en van het algemeen,' door de Overheid gègeeven zyn, die, op eene vaderlyke wyze, voor het welzyn van haare kinderen zorge draagt, en, door haare magt en gezag niet meêr doet, dan elk verpligt was voor zig zeiven te doen: nu zie ik niet, waarom de Paardenfokkers aan die billyke Ordonnantie zig niet zouden onderwerpen , ten zy zy begeerden hunne eigen fchade te bewerken, het geen de Heeren Staaten billyk zoeken voortekomen.

Het is zeker, dat een Landman de vryheid heeft, of zelve zyne paarden aantefokken, of die van anderen te koopen, maar wat is voor hem voordeeliger ? — immers kan hy, onder zyn overig vee, nog wel een veulen, met weinig.kosten, optrekken,want, in het eerfte jaar, kost het niet veel van onderhoud, zoo op ftal als in de weide; voeg hierby, dat, dewyl de Regeering zorg wil draagen, dat 'er goede fpringhengften by de hand zyn, dus de Landman, als hy eene goede merrie geeft, verzekerd kan zyn, van een goed en fterk jong paard te bekomen, zo het niet door eene flegte opvoeding, bedorven, of te vroeg gekraakt word. Ook kan een Landman of Bouwman, die vier paarden houd, jaariyks gemaklyk één paard misfen, om het te laaten dekken; men kan nog dienst genoeg

Sluiten