is toegevoegd aan je favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van öïhzsle Zinken. 325

fcbiedfchrijver befchouwd, groote verdienften beeft. Ook bij hater en naauwkeuriger Schrij. vers, dan Lord Clarendon, vindt men fomtijds Perioden van eene zodanige lengte en verfcheidenheid van inhoud , dat men dezelve eer voor eene kleine verhandeling, dan voor enkelde Zinnen zoude aanzien. Men neeme, bij voorbeeld, de volgende plaats uit William Temple, in zijne Proeve over de Dichtkunst. „ Het gewoone „ Taalgebruik neemt nut en vermaak voor twee 3, verfchillende dingen, en noemt niet alleen de o, genen , die zich daaraan toewijdeu, met de 3, bijzondere naamen van Werkzaame menfchen 3, en Lediggangers, maar onderfcheidt ook de „ vermogens van den geest, welke zich met die onderwerpen beezig houden , daar het de werkingen van het eene Wisdom (Kennis of „ Weetenfchap) , en die van het andere Wit, „ (Geest of Vernuft) noemt, welk laatlte een „ oud Saxifch woord is, dienende om dat gena „ uit te drukken , 't welk de Spanjaarden en „ Italiaanen Ingenio, de Franfchen Efprit noe, ,3 men, zijnde beide oorfpronkelijk Latijnfche 3, woorden : hoewel ik denk, dat het woord „ Wit bijzonder tot de Dichtkunst behoort, ,, gelijk in de aanmerkingen over de Runifche „ taal omflandiger zal worden aangetoond." Wanneer men aan het einde van eene^zo ver^ warde periode gekomen is, ilaat men verbaasd„ zich zo verre verwijderd te zien van het onder-.

X 3 werp