is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v ah de Metaphora. 435

Dan om van dezen uitflap tot mijn onderwerp weder te keeren, gaa ik thans over om eenige regels op te geeven, welke bij het gebruik der Metaphoren dienen in acht genoomen te worden, en welke tevens gedeeltelijk op de overige Tropen kunnen Worden toegepast. -

De eerfte regel is : de Metaphoren moeten overeenkomen met den aard' van het onderwerp, 't, welk men behandelt; zij moeten niet te meenigvuldig,. niet te zwierig noch te verheven zijn voor hetzelve; men moet niet, door middel van dezelven, het onderwerp dwingen tot eenen trap van verhevenheid, welke niet voor hetzelve past; noch ook, aan den anderen kant, hetzelve beneden zijne waardigheid verlaagen.

Dit moet algemeen bij het gebruik van alle Figuren in acht worden genoomen. Sommige Metaphoren zijn te dulden, ja zelfs fraai in Poëzij , welke in Profe ongerijmd en onnatuurlijk zouden zijn; ook zijn fommige bevallig in Redevoeringen, welke voor Philofophifche en Hifto11'fche fchriften niet zouden pasfen. Wij moeten altoos bedenken , dat Figuren niets anderé zijn dan het kleed onzer gedachten. Gelijk nu een kleed, niet overeenkomende met het Karalo ter of den rang van den perfoon, die het draagt,altoos mishaagelijk is, zo moet ook de overeenkomst van het Figuurlijke kleed met de gedachten wel in acht genoomen worden. Een buitenipoorig en ontijdig gebruik van Figuren maake Ff 2 den