Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Interrogatie ; Exclamatie enz. 505

Om de Antahefis volkomener te maaken , is ' het van belang, dat de woorden en leden van den Zin', waarin de tegenovergefteldé voorwerpen worden uitgedrukt, ten opzichte der Conftructie overeenkomen, èn op elkander ftaan, gelijk in het aangehaalde voorbeeld van Cicero plaats heeft. Op die wijze loopt het contrast meer in het oog, door uQt 4* tegenovergefteldé dingen duidelijker tegen elkander over ftaan; even zo als wij in de tegenftelling van witte en zwarte voorwerpen , om hét Onderfcheid dier kleuren des te duidelijker te doen zien , liefst voorwerpen van gelijke groote zullen kiezen, en dezelven in een gelijk licht plaaczen. Hunne onderlinge gelijkheid in fommige opzichten doet in anderen het onderfcheid des te meer in het oog loopen.

Dan hier ter plaatze moet ik tevens aanmerken , dat een al te meenigvuldig gebruik van dé Antithefis den Stijl onaangenaam maakt: vooral, wanneer de tegenftelling in de woorden fijn en kunstig is. Een Zin, gelijk de volgende van Seneca, is, op zich zeiven ftaande, niet ongevallig : ,, Wenfcht gij iemand rijk te zien , zo „ vermeerder niet zijne goederen, maar vermin„ der zijne begeerten." * Gelijk ook dezer ij Zo gij leeft volgens de Natuur, zult gij nooit i3 arm, maar zo gij leeft volgens het gemeene

„ be-

* Si quem volueris esfe dhitent, mn «st s««t augeet iinitias, fed minuas cupièitates*

Sluiten