Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$o6 van de Comparatie; Antithesis;

„ begrip, nooit rijk worden." * • Voor Grondftellingen of Zedefpreuken past zodanig gewaad zeer wel ; deels om dat zij als vruchten van overdenking .worden aangezien; deeh om dat zij foeftemd ziju om in het geheugen geprent te wortlen, 'twelk zich dezelven door behulp van zulte tegengeftelde uitdrukkingen gemakkelijker te binnen brengt. Maar ws°"°" een. Schrijver eene geheel* ïeeics van zodanige Zinnen op elkander Iaat volgen , en, dit tot zjjne geliefkoosde uitdrukking maakt, wordt zijn Stijl gebrekkig jj en in dit opzicht is Senaea meermaalen met recht berispt. Aan zcdanigen Stijl vertoont ..zich te veel kunst en arbeid ; dezelve geeft ons het denkbeeld van eenen Schrijver-< die zich meer om de wijze van uitdrukken, dan om,de zaaken bekommert. Young, een Schrijver, wien het anders niet aan Genie ontbrak, was op deze Antithefen vrij wat .verzot. In zijne Waardeering van het menfchelijke leeven {Esiimate of "human life.) vinut men geheele-bladzijden in ge. lijken toon , als. de volgende is ,• voortloopen. j, De Landman klaagt overluid,, de Hoveling „ zucht in 't geheim. Welke droefheid in ge„ brek ! welke bloeddronken heid- in overvloed! „ Het valt den Grooten even zo bezwaarlijk „ met vermaak te verkwisten , als den Ge', j, ringen met voordeel te arbeiden. Onkun-

de

* Si »d noturam -vinei, numquam eris pauper i fi ^ «pistonen numquam divts.

Sluiten