is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der doopsgezinden, vooral omtrent den eed, [...] in zes brieven van Philo-biblos aan Mennophilus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 107 5

zaamer onderwyzingen , wier vlytige behartiging, vooral voor de Jeugd, alle rechtfchapene Leeraaren in alle Gezindten , zo niet voor hun hoofdwerk , altans voor een der gewigtigfte takken hunner bedieninge , behooren te achten , doch waarin de Leeraaren der heerfchende Kerke misfchien over 't geheel meer uitmunten dan die van fommige andere Gezindten; en mogelyk had ik ook dit mogen tellen onder de oorzaken der vermindering onzer Gemeenten.

Maar wat ook hier van wezen moge — dit is zeker : een beredeneerd ontzach voor den Godlyken Jefus en zyne Leer, dus vroeg in de Jeugd geplant, en by meer bejaarden aangekweekt , in gemeenzaame oefeningen zoo wel als door de Leerredenen , zal natuurlyk, onder de medewerkende genade van onzen God en Zaligmaker, eenen gelukkigen invloed hebben op het gedrag; — zal elk belang doen ftellen in de geboden van Christus in 't gemeen , en die in het byzonder , wier itiptfte betrachting weleer een der meest onderfcheidende kenmerken onzer Gezindte was. Derzelver van ouds geroemde zedigheid en nedrigheid , ook in het uitwendige, die de Leeraaren en Leden verfierden, zullen dan op de rechte gronden herleven. Men zal begrypen, dat, fchoon men niet volledig kan inftaan voor de zuiverheid der beginfelen dier uiterlyk nedrige vertooniug onzer voorzaten , —— fchoon een hoogmoedig hart kan fchuiïen, en zelfs fomtyds zyn voedfel vindt,in eérf door eenvouwigheid en zedigheid uitftekend gewaad, zoo van Leeraaren en voorgangers als van gemeene Leden, ——> dat nochtans de lesfen van het nedrigmakende en nedrigheid-aankweekende Euangelie, al het overige gelyk ftaande , den meesten indruk maken zullen op de harten der Toehoorders , wanneer ze worden verkondigd en aangedrongen door eenen man, wiens deftig-zedige en nedrige kleediug en houding met het ftaatig-deftige van den eerdienst, en met de eenvouwigheid van het Euangelie ftroo-

ken,