Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV VOORREDEN.

nis en eeuwige gelukzaligheid ftaat. 't Is mijn oogmerk niet, de verfchillende begrippen daaromtrent optegeeven, veel min mij te begeeven op het veld der ftrijdende Godgeleerdheid; alleenlijk merk ik aan , dat de oorzaaken dier verfcheidenheid van gevoelens over dit Huk, gelegen zijn, in het verfchil van wijsgeerige beginfelen, en in de verfchillende regels van uitlegkunde, gebezigd ter verklaaring van dezelfde Schriftuurplaatzen. —Ondertusfchen is het geenzins onverfchillig, hoedanig men denke, over de eigenlijke oogmerken van 's Heilands fterven en over de voordeden ons door Zijne opoffering aangebragt, naardien de wijze waarop ] men zich deeze zaaken voorfteit, regelrechten invloed heeft op de vorming van gemoedsgefleldheid en den aanleg der werkzaamheden, vereischt, om .gefchikt te zijn ter deelhebbinge, aan het heil, tot zulk eenen kostbaaren prijs verworven. — Eene rechtftreekfche behandeling der gefchillen daar laatende en met ter zijdeflelling van alle feilbaar gezach en zo veel zulks mooglijk is, van alle zonder

ei-

Sluiten