is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van onderzoek over de oogmerken van het lijden en sterven van Jezus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der opoffering van j. c. ons ten goede. 71

zijn, werken, om hen te beweegen, zichzelven dien liefhebbenden Heiland geheel en al toetewijën, Hem hunne wederliefde en erkendtenis te betoonen door ftandvastiae belijdenis, het daadlijk achtervolgen Zijner heilzaam® voorfchriften, welker betrachting het eenig middel tot hun eigen geluk en heil is, en door Zijn doorluchtig voorbeeld met lust en ijver te volgen. Hij, doch, is voor allen geftorven, opdat de geenen die leven, niet meer zichzelven zouden leeven, maar Dien, Die voor hen geftorven en opgewekt is.

Ons waare Godsvrucht te prediken, — daar van een volmaakt voorbeeld te geeven, — ons tot haare betrachting ten fterkften aantefpooren en minzaamst te verplichten, — waren bedoelingen van 's Heilands overgave tot den dood des kruisfes; — welken Hij dus onderging, óók op dat wij heilig en onberispelijk zouden keven. — Hij heeft onze zonden gedraagen op het hout, op dat wij der zonde afgekorven zijnde, der gerechtigheid leeven zouden. — Hij heeft ons, die eertijds vervreemd en 'vijanden waren, en door grondftellingen en door booze werken, — ook verzoend m het lichaam Zijns vleeschs, door den dood, op dat Hij ons heilig en onberispelijk en onbefchuldelijk voor zich zou ftellen. — Jezus christus heeft zich-zelven voor ons gegeeven, op dat Hij ons zoude verlosfen van alle ongerechtigheid en Zich zeiven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken._ — Aller wegen waar wezenlijke Deugd is, is Gelukzaligheid, de goedkeuring des geweeE4 tens,

[I KOR. V. 15-

ÏF. V. 27. t PETR. II.

14,

SOL. I. 21 , i2.

riT. 11. 14-