is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van onderzoek over de oogmerken van het lijden en sterven van Jezus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPOFFERING VAN J. C. ONS TEN GOEDE. 73

de Almagtige gedaan zou hebben, bij gebrek eener plichtmaatige behandeling van Zijnen Zoon en Afgezant, door 't beweldaadigd Menschdom? — Levert met het beloop Zijner gefchiedenis en vooral Zijn uiteinde op Golgotha, wanneer wij met dergelijke overdenkingen onledig Hem met verder volgen, — niet nadrukhjke tegenwerping tegen het geloof in eene zedelijke waereldbeftuuring van den Schepper des Heelals? — Zou het heilig Alvermogen, zou Hij, wiens oogen te rein zijn, dan dat Zi] het kwade zouden zien, en op wiens wenk waerelden daar zijn of vernietigd worden, — zou God hebben kunnen gedogen, dat de geheel fchuldelooze en heilige te zus, Die enkel Liefde was, gelijk Hij zelf is, — dat Zijn Afgezant, net Affchijnfd Zijner Heerlijkheid, het Evenbeeld Zijner zedelijke volmaaktheden dus wreedelijk mishandeld, befpot en ter dood gebragt wierdt, — bij aldien Hij daadlijk Toezicht draagt over de lotgevallen der ftervelingen? — En echter — dit alles gefchiedde° onder het bijzonder Toevoorzicht van Hem, zonder Wiens wil geen muschie ter aarde valt. — Doch, Zijne wegen zijn niet onze wegen, Zijne gedachten mei onze gedachten'. — Naar den bepaalden raat. en voorkennisfe Gods, wierdt jezus overgeleverd, ten nutte van het menfchehjk genacht en door het lijden des doods vatbaai gemaakt, voor de uitfteekendfte helooningen. _^ Onze Heer zichzelven vernietigd, d>. g jialtenisje eens jlaaven aangenomen hebbende en den menfchen gelijk zijnde geworden..

E 5 - »

IABAK.I.IJ» HSBk. I. ?.

MATTH. X.

-9-

jtZ. LV. 8 ! HAND.U.23

CIL. II. 7, env.