Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O È R J öi 13. VS. f. ff

eh in zig, het verderv de dood is door de genieting van geene fchadelyke Vrügt, des Booms der kennhTe des goeds ende des kwaads , tot alle menfchen doorgedrongen , en terwyl zy door menigvuldige zonden Adams voetltappert drukken , zoo is ook haare befoldinge het grav en de dood. Rom. 5. vers 5. •—— bah by dit alles hadde haar affcheid van deze Wareld langer kunnen uitgeftelt worden. — baar toé hadden zy immers als gunftelingen van God, de dierbaarftebeloften en opwekkende vertroos» tingen voor zich. Hoor eens wat al heiltoezeggingen , Gods gunftgenooteri, in 't onfaalbaar bybelboek gedaari wórden j, twee zfelfen genoeg zyn myn gezegde te beveiligen. In den 9t Pfaim vs. 16. Zingt. Israeis lieffelyke harpenaar > met fchelle tooneh dit vrolyke juichlied, in den naam van God: Ik zal hem met Langheid der dagen verzadigen, ende ik zal htm myn heil doen zien, en in den 92 deezer Snaarliederen in het 13-1^. vers. heet het, De Rechtvaardige zal grceijen dis een Palmboom: hy hal wajjeti als een Cederboom op Libanon. Die in hei huis des Heeren geplant zyn, dien zal gegeven1 worden te groeijen 'in de voorhoven onzes Godsi In den gryzen ouderdom zullen zy nog vrugten dragen; zy zullen vei èn groen zyn. Zié ook B Exo&

Sluiten