Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlyk is de Ouderdom daar toe gefchik* fineer de tot het Leeyen zo nootzaaklylJ werktuigen van ons kunftryk Lichaam, weW ren den dienft aan den omloop des Bloeds, en der leevensgeeften te doen, door verftyving va„ andere leeden de beweeging geftoort, de fpysVerteering en aflcheidinge der vogten niet meer f orde'«elyk voortgaat, en de leeme hut door het mindite tuflchen komende geval van Ziekte in t liefdes dood, legt. . 'r Is waar

wanneer wy hier van den ouderdom als de gezette tyd des doods fpreeken, dat het ons vreemd" rnoet voorkomen, hoe een reeks van>o of 80 >aren aanleidinge kan geeven, tot zulk eene fchnklyke verwoeffinge onzes Lichaams daar fie getal onzer Jaaren bywylen niet reikt aan dat der Aardsvaderen, en men in vergelyking van onze methaaren leeftyd, zeggen moet, dat wy in ons kindsheid, ten grave daalen. VVatonderfcheid mag 'er tog immer , tulfchen Gods wyze oogmerken in deezen aangetroffen worden? wat is de reede, dat geene zulk een lang, en

Se£9ei2r' *een kort ^«

pereiken? —~ wy antwoorden. Mis-

fch.en leefden deze Aards-vaderen matiger, eenvoudiger, arheidfamer en verwoefieden haar lichaam niet door de welluften deezes leevens.

Sluiten