Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDEN. 35

plaats tot hen richten; dan evenwel, 't zy H. Edel Achtbaare of eenigen hunner hier al, of 't zy ze niet tegenwoordig zyn, ik vinde my ten hoogden verpligt openlyk te erkennen de blyken van hunne genegenheid te mywaards; zy hebben my altoos met de grootfte vriendelykheid, met onclerfcheid zelfs, bejegend, en zich omtrent my als waare Burger-Fa der en gedragen. Ik heb nimmer noodig gehad .in deze braave en vreedzame Burgery de befcherming en byftand van H. Ed. Achtb. als Regenten der plaatfe te verzoeken of in te roepen, ik zou anders die byftand met alle billykheid gereedelyk genooten hebben. Terwyle ik H. Edel Achtb. myne dankbetuiging, voor al de bewyzen van hunne goede geneigdheid omtrent my, nedrig aanbiede; terwyle ik my en den mynen gelukkig rekene, onder hun Burgervader^ lyk Beftuur te mogen leyen; wenfche ik hartelyk dat H. E. Achtb., thans de eereftoelen bekleedcnde, het aangename des tydelyken leyens b.cftendig mogen fmaken! dat hunne dagen, ten n.mte van het algemeen, gerekt mogen worden, en dat ze ftaög de liefde en achting des volks mogen wegdragen ! dat ze eindelyk, der dagen zat zynde, hun' aardfche luister mogen verwisfelen met de hemelfche en eeuwige Gelukzaligheid ! Het zy zo!

Burgers van Wormerveer ! zonder onderfchcid; van ftaat en rang of gezindheid , ik betuige dat ik met 't grootst genoegen als medeburger onder Ca U

Sluiten