Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fgf Ïiguvrujke Taal, Alwsmeinb

Kadaris t doch zonder kunstige Welluidendheid. Bedient hij zich van figuren, deze zijn kort ca gepast, doch zelden ftout en vuurig. Zodanig een Stijl ,s verkrijgbaar' voor eenen Schrijver, d« juist geene uitfieekende vermogens van geest en verbeelding bezie. Men kan zich denzelven door aanhoudende vlijt en naauwe oplettendhad op de regels van fchrijven eigen maaken,

Mn \Zf ?Gt miSfeÖ daardoor te b^aagen Hij verheft het opftel genoegzaam boven dea gemeenen trant, en geeft hetzelve eenen graad van verfraajmg, Welke met evenveel wat onderwerp beftaanbaar is. Een gemeenzaame brief, een rechtsgeleerd ftufc, 0ver ceö dör 0nde; werp, laat zich zeer wel in dezen trant fchrijven ; ook eene leerrede of wijsgeerige verban, .deling zal daan, met vermaak geleezeq worden.

De Fraaie-Stijl (£/ega„t stijte) onderfcheidé zich door eenen hooger graad van fieraad dan de voorgaande. Men geeft deze benaaming gewoonlijk aatf zodairigen Schrijftrant, waaria zich alle foorten van fchoonheid, zonder eenige buitenfpoorigheid of gebrek, vereenigen. Uit het gene reeds te vooren is aangemerkt, valt hgtelijk op te maaken, dat een volkomen Fraaie Stijl onderftelt groote duidelijkheid engepastheid; zuiverheid jB de keuze- der woorden , en eene gelukkige en Welluidende fchik. tong derzelven; Behalven deze eigeofchappen

wordt

Sluiten