is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 Vervolg op de Geschiedenis

Met alle die voortreffelijke hoedanigheden | welke Cicero bezat, was hij echter niet vrij vaa zekere gebreken , welke wij noodzaakelijk moeten aanwijzen: want de Cicerohiaanfche Wel. fpreekendheid is een model» 't welk door zijne fchoonheden zo zeer verblindt, dat het, 'onder een naauwkeurig en verftandig onderzoek, de onbedreevene jeugd Jigtelijk tot eene verkeerde navolgmg.kan misleiden } en mij dunkt, dat het Jn de daad fomtijds die uitwerking heeft gehad. In de meeste Redevoeringen van Cicero , voornaamehjk in die , welke voortbrengzels zijner jeugd zijn, heerfcht te veel kunst; te zichtbaare toeleg om te behaagen , en met zijne Wel. fpreekendheid te pronken. Het fchijnt hem dikwij Is meer te doen te zijn om verwondering te verwekken dan om te overtuigen. Van daar komt het, dat hij bij fommige gelegenheden meer fchitterend dan bondig is ; dat hij vaak wijdloopig is, wanneer hij het meest de be. knoptheid moest betrachten. Zijne Zinnen zijn overal rond en welluidend; en zij zijn van eentoonigheid niet te befchuldigen , want zij bezitten verfcheidenheid van kadans j maar zijne al te groote zorg voor het prachtige maakt, dat het hem fomtijds aan fterkte ontbreekt. Bij alle gelegenheden, waar hij zulks maar eenigszins kan te pas brengen , fpreekt hij van zich zeiven. Het is waar, zijne groote daaden , en de gewigtige diensten, welke hij aan zijn vader-

land