is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23© OVER DE WÉLSPREEKENDHEID

Daarenboven moet men in aanmerking neemen, dat de onderwerpen van den Prediker bem gemeenlijk tot afgetrokken eigenfchappen, tot deugden en ondeugden bepaalen ; daar in tegendeel andere Volksredenaars gelegenheid hebben om van perfonen te fpreeken; iets, waarin de Hoorders doorgaans yeel meer deel neemen , en 't welk veel fterker werkt op hunne verbeelding. Het is de zaak des Preekers alleen, ons van het booze af te fchrikken ; maar de Gerechtelijke Redenaar tracht ons afkeer van den boosdoener in te boezemen. De laatstgenoemde befchrijft ons eenen leevenden perfoon, en maakt onze verontwaardiging veel ïigter ,gaande.

In deze omftandigheden is de oorzaak te zoeken, dat wij wel een groot aantal van tamelijk goede, maar zo weinige uitftekende Predikers hebben. In de kunst van prediken zijn wij nog verre af van de volmaaktheid ; en er zijn misfchien weinige dingen , waarin het zo moeilijk is uit te munten. * Deze volmaaktheid is intusfchen een

edel

• Het gene ik hier , en op meer andere plaarzen, over onzen aflland van de volmaaktheid in de kunst van prediken, en over de groote fchaarsheid van uitmuntende Predikers, gezegd hebbe, moet zo worden verdaan, dat ik daarbij eene denkbeeldige volmaakt, heid in die kunst voor oogen heb gehad, welke veel. ligt, fint der Apostelen tijd, door niemand bereikt is, noch ook bereikt zal worden. Maar verftaat men door welfpreekendheid in dit geval die maate van bekwaamheid,