Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den s c h r ij v e r.

xxxi

licht geplaatst zou geweest zijn. —■— , Zelfs

tot in de laatfte uuren zijns levens, wanneer hij het pandoeren gewaad met het kapucijner kleed verwisfelde, behield hij het bijzonder: zijris Carac ters.

Wij hebben het ons tot eene wet gemaakt zijns deugden zoo wel als zijne misflagen onpartijdig voor te dragen, en hoopen daar door veelen onzer lezer en, bij de bcfchouwing van zekere lotgevallen onzes helds, zeekere waarheden aan het hart te leggen, die, wanneer zij de vereischte werking mogen doen onze beste beloning zijn zullen.

De bronnen waar uit wij dit alles gefchept hebben zijn: deels, des helds eige befchrijvingen in den jaare 1746, 1747 en 1748 te Frankfort cn Leipzig uitgekomen, deels „ le memorie del Barone di t r e n k" welke de Abbate Pietro Chiari te Helmftad uitgaf; buiten die hebben wij ons nog bedient van de aathentique aanmerkingen tot trenks leven en daden, van eenen onbekenden fchrijver waarfchijnelijk een Brandenburger in den jaare 1747 te Leipzig en Frankfort uitgekomen; evenwel niet met dat vertrouwen het welk deeze Jloute verlangt, wijl de armzalige toon die 'er in dat libél heerscht, genoeg aanduidt, dat hij in 't geheel geen recht hadt zich tot een bevoegd rechter over een man als onze held, op te werpen, daar hij zich veel meer als zijnen gezwoorenen vijand

ver-

Sluiten